Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2010 r. - Allen przeciwko Komisji

(Sprawa F-23/10)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Finola Allen (Armação de Pera, Portugalia) (przedstawiciel: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek o uznanie poważnej choroby skarżącej.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 30 czerwca 2009 r. oddalającej wniosek o uznanie poważnej choroby skarżącej oraz, o ile zajdzie taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 lipca 2009 r.;

w razie konieczności, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 8 stycznia 2010 r. oddalającej zażalenie skarżącej;

w rezultacie uznanie poważnej choroby skarżącej stwierdzonej w jej wniosku z dnia 19 maja, uzupełnionego w dniu 2 lipca 2009 r. i pełne objęcie ubezpieczeniem od dnia 1 lipca 2009 r.;

ewentualnie, pokrycie ubezpieczenia chorobowego do dnia 10 lipca 2009 r.;

zasądzenie odszkodowania oszacowanego ex aequo et bono i tymczasowo na 1 EUR;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________