Language of document :

Žaloba podaná 10. októbra 2011 - ZZ/Parlament

(vec F-101/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie vo verejnom výberovom konaní EPSO/AD/188/10 - TLMOČNÍCI pre bulharský jazyk (BG) z 30. júna 2011 o nezapísaní žalobkyne do rezervného zoznamu z uvedeného výberového konania a návrh na náhradu škody za nemajetkovú a majetkovú ujmu

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie vo verejnom výberovom konaní EPSO/AD/188/10 - TLMOČNÍCI pre bulharský jazyk (BG) z 30. júna 2011, ktoré bolo prijaté po opätovnom preskúmaní skúšky žalobkyne, ktorým sa potvrdili jej výsledky a, v dôsledku toho, rozhodnutie o jej nezapísaní do rezervného zoznamu,

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie vo verejnom výberovom konaní EPSO/AD/188/10 - TLMOČNÍCI pre bulharský jazyk (BG) z 31. mája 2011 o zapísaní žalobkyne do rezervného zoznamu z tohto výberového konania,

zrušiť všetky právne úkony, ktoré vykonala výberová komisia od obdobia, keď došlo k uvedeným nezrovnalostiam,

zaviazať žalovaného zaplatiť sumu ako náhradu škody za nemajetkovú a majetkovú ujmu a za ohrozenie služobného postupu žalobkyne vo výške 15 000 eur s výhradou zvýšenia alebo zníženia v priebehu konania, zvýšenú o úroky z omeškania vo výške 7 % za rok odo dňa podania tejto žaloby,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________