Language of document :

Žaloba podaná dne 11. října 2011 - ZZ v. EIB

(Věc F-103/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupce: N. Thieltgen, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušit rozhodnutí prezidenta EIB nepřijmout žádná opatření po skončení vyšetřovacího řízení, které se týkalo údajného psychického obtěžování, a zrušit závěry vyšetřovacího výboru, jakož i návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit závěry vyšetřovacího výboru v jeho stanovisku ze dne 11. července 2011 v rozsahu, v němž konstatují neexistenci skutkových okolností, které by mohly být kvalifikovány jako obtěžování žalobkyně;

zrušit rozhodnutí prezidenta EIB ze dne 27. července 2011;

určit, že se žalobkyně stala a je obětí obtěžování;

nařídit EIB ukončit toto obtěžování;

zrušit rozhodnutí prezidenta EIB ze dne 1. září 2011;

konstatovat existenci služebních pochybení, která jsou přičitatelná EIB;

stanovit odpovědnost EIB vůči žalobkyni, pokud jde o protiprávnost rozhodnutí prezidenta EIB ze dne 27. července 2011, obtěžování, jehož se stala obětí, jakož i služebních pochybení, která jsou přičitatelná EIB;

uložit EIB, aby žalobkyni nahradila fyzickou, morální a majetkovou újmu, kterou utrpěla v minulosti a utrpí v budoucnosti, jež vyplývá z rozhodnutí prezidenta EIB ze dne 27. července 2011, z psychického obtěžování, jehož se stala obětí, a ze služebních pochybení, která jsou přičitatelná EIB; přičemž náhrada škody musí být zvýšena o úroky z prodlení;

co se týče protiprávnosti dopisu prezidenta EIB ze dne 27. července 2011:

majetková újma z titulu ztráty výdělku: 113.100 eur;

morální újma: 50.000 eur;

co se týče psychického obtěžování, jehož se stala žalobkyně obětí:

majetková újma z titulu výdělku a zastavení služebního postupu: 132.100 eur;

morální újma: 50.000 eur;

vynaložené náklady: 13.361,93 eur;

co se týče služebních pochybení, jež jsou přičitatelná EIB:

porušení povinnosti EIB dodržovat služební tajemství a chránit údaje: 10.000 eur;

pochybení, pokud jde o výslech svědků: 40.000 eur;

uložit EIB náhradu nákladů řízení.

____________