Language of document : ECLI:EU:F:2013:79

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

18. juuni 2013

Kohtuasi F‑100/11

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Päevaraha – Maksmise tingimused – Teenistuskohta tegelikult elama asumine – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Asja läbivaatamise kulud – Kodukorra artikkel 94

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub eelkõige tühistada komisjoni 22. detsembri 2010. aasta otsuse, millega keelduti talle päevaraha maksmisest.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud. Mõista L. Marcucciolt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 2000 euro suurune summa.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Kulude hüvitamine – Päevaraha – Maksmise tingimused – Kumulatiivne iseloom

(Personalieeskirjad, artikkel 20; VII lisa artikkel 10)

2.      Kohtumenetlus – Kohtukulud – Ametniku alusetu hagiga Avaliku Teenistuse Kohtule tekitatud põhjendamatud või pahatahtlikud kulud

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 94)

1.      Päevaraha saamise tingimuseks on tegelikult elukoha vahetamine personalieeskirjade artiklis 20 kehtestatud elukoha kohustuse täitmiseks ning selliste kulude ja ebamugavuste kandmine, mis on tekkinud vajadusest asuda ajutiselt teenistuskohta elama või ennast sinna sisse seada. Need kaks tingimust on kumulatiivsed, mistõttu eriti ei saa päevaraha määrata ametnikule, kes ei ole tõendanud selliste kulude või ebamugavuste kandmist.

(vt punkt 27)

Viited:

Euroopa Kohus: 5. veebruar 1987, kohtuasi 280/85: Mouzourakis vs. parlament (punktid 9 ja 12).

Esimese Astme Kohus: 10. juuli 1992, kohtuasi T‑63/91: Benzler vs. komisjon (punktid 20 ja 21).

2.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklis 94 on sätestatud, et kui pool on tekitanud Avaliku Teenistuse Kohtule kulusid, mida oleks võinud vältida, eriti kui hagi on esitatud ilmselgelt alusetult, võib ta need kulud tekitanud poolelt välja mõista osaliselt või tervikuna, kuid väljamõistetav summa ei või ületada 2000 eurot.

Seda sätet tuleb kohaldada ilmselgelt põhjendamatu ja alusetu hagi puhul, mis on esitatud otsuse peale, mis võeti vastu enam kui üheksa ja pool aastat varem ning mille Avaliku Teenistuse Kohus tühistas, kui lisaks on hageja valinud kohtumenetluse ilma kehtiva põhjenduseta.

(vt punktid 45 ja 46)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 14. septembri 2011. aasta otsus, kohtuasi T‑236/02: Marcuccio vs. komisjon, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Kohtusse, kohtuasi C‑617/11 P.