Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. jūlija spriedums – CG/EIB

(lieta F-103/11) 1

Civildienests – EIB personāls – Psiholoģiska vardarbība – Izmeklēšanas process – Priekšsēdētāja lēmums neturpināt izskatīt sūdzību – Izmeklēšanas komitejas atzinums – Kļūdaina psiholoģiskas vardarbības jēdziena definīcija – Tīša rīcība – Psiholoģiskas vardarbības un tās simptomu esamības konstatēšana – Cēloņsakarības meklēšana – Neesamība – Pretrunas izmeklēšanas komitejas atzinumā – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Dienesta pārkāpumi – Konfidencialitātes pienākums – Personas datu aizsardzība – Prasība par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: CG (pārstāvji – sākotnēji N. Thieltgen, vēlāk J. N. Louis un D. de Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: EIB (pārstāvji – G. Nuvoli un T. Gilliams, pārstāvji, A. Dal Ferro, advokāti)

Persona, kas iestājusies lietā prasītāja prasījumu atbalstam: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (pārstāvji – I. Chatelier un H. Kranenborg, vēlāk I. Chatelier un A. Buchta)PriekšmetsPrasība atcelt EIB priekšsēdētāja lēmumu neveikt nekādas darbības pēc izmeklēšanas procedūras par iespējamo psiholoģisko vardarbību un atcelt izmeklēšanas komisijas galīgo slēdzienu, ka arī prasība atlīdzināt zaudējumus un procentusRezolutīvā daļa:atcelt Eiropas Investīciju bankas priekšsēdētāja 2011. gada 27. jūlija lēmumu;piespriest Eiropas Investīciju bankai samaksāt CG summu EUR 35 000 apmērā;pārējā daļā prasību noraidīt;Eiropas Investīciju banka sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina izdevumus, kas radušies CG.Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, persona, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.