Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – CG przeciwko EBI

(Sprawa F-103/11)1

(Służba publiczna – Personel EBI– Mobbing – Postępowanie wyjaśniające – Decyzja prezesa o nienadawaniu dalszego biegu postepowaniu w sprawie skargi – Opinia komitetu dochodzeniowego – Błędna definicja mobbingu – Zamierzony charakter zachowania – Stwierdzenie istnienia zachowań i objawów mobbingu – Poszukiwanie związku przyczynowego – Brak – Niespójność opinii komitetu dochodzeniowego – Oczywisty błąd w ocenie – Zawinione działania administracji – Obowiązek zachowania poufności– Ochrona danych osobowych – Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CG (przedstawiciele: początkowo N. Thieltgen, następnie J.N. Louis i D. de Abreu Caldas, avocats)

Strona pozwana: EBI (przedstawiciele: G. Nuvoli i T. Gilliams, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, avocat)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (przedstawiciele: I. Chatelier i H. Kranenborg, następnie I. Chatelier i A. Buchta, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyStwierdzenie nieważności decyzji prezesa EBI w sprawie niepodejmowania żadnego działania w następstwie postępowania wyjaśniającego w sprawie rzekomego mobbingu oraz stwierdzenie nieważności wniosków końcowych komitetu dochodzeniowego oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji Prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 27 lipca 2011 r.Europejski Bank Inwestycyjny wypłaci CG kwotę 35 000 EUR.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez CG.Europejski Inspektor Ochrony Danych, interwenient, pokrywa własne koszty.