Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Conseil d’État (Belgien) den 11. marts 2021 – Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL og TN mod État belge, ved Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(Sag C-162/21)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Conseil d’État

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL og TN

Sagsøgt: État belge, ved Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 53 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 1 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF fortolkes således, at en medlemsstat under visse betingelser kan meddele en godkendelse vedrørende behandling, salg eller såning af frø, der er behandlet med plantebeskyttelsesmidler?

Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, kan førnævnte artikel 53 da under visse betingelser finde anvendelse på plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, for hvilke det gælder, at markedsføring eller anvendelse heraf er begrænset eller forbudt på Den Europæiske Unions område?

Omfatter de »særlige omstændigheder«, der kræves efter førnævnte forordnings artikel 53, situationer, for hvilke det gælder, at det ikke er sikkert, men kun sandsynligt, at der opstår en fare?

Omfatter de »særlige omstændigheder«, der kræves efter førnævnte forordnings artikel 53, situationer, for hvilke det gælder, at det er forudsigeligt, sædvanligt og endog tilbagevendende, at der opstår en fare?

Skal formuleringen »som ikke kan bekæmpes på nogen anden rimelig måde«, der anvendes i førnævnte forordnings artikel 53, fortolkes således, at denne formulering, henset til ordlyden af ottende betragtning til forordningen, tillægger dels den omstændighed at sikre et højt niveau for beskyttelse af både menneskers og dyrs sundhed og miljøet, dels den omstændighed at sikre, at Fællesskabets landbrug er konkurrencedygtigt, lige stor betydning?

____________

1     EUT 2009, L 309, s. 1.