Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 11. marca 2021 – Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN/État belge, ki jo zastopa Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(Zadeva C-162/21)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Conseil d'État

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Tožeča stranka: État belge, ki jo zastopa Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 53 Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS1 razlagati tako, da državi članici dovoljuje, da pod določenimi pogoji odobri registracijo za tretiranje, prodajo ali sejanje semen, tretiranih s fitofarmacevtskimi sredstvi?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali se člen 53 pod določenimi pogoji lahko uporablja za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi, katerih dajanje v promet ali uporaba sta v Evropski uniji omejena ali prepovedana?

Ali „posebne okoliščine“, ki se zahtevajo po členu 53 navedene uredbe, zajemajo položaje, v katerih nastanek nevarnosti ni gotov ampak samo verjeten?

Ali „posebne okoliščine“, ki se zahtevajo po členu 53 navedene uredbe, zajemajo položaje, v katerih je nastanek nevarnosti predvidljiv, običajen in celo cikličen?

Ali je treba besedilo „ki je ni mogoče obvladati z drugimi ustreznimi ukrepi“ iz člena 53 uredbe razlagati tako, da ob upoštevanju besedila uvodne izjave 8 uredbe pripisuje enak pomen, na eni strani, zagotavljanju visoke ravni varovanja zdravja ljudi in živali ter varstva okolja in, na drugi strani, ohranjanju konkurenčnosti kmetijstva Skupnosti?

____________

1 UL 2009, L 309, str. 1.