Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud (Česká republika) 31. decembra 2020 – TanQuid Polska Sp. z o. o./Generální ředitelství cel

(vec C-711/20)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nejvyšší správní soud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: TanQuid Polska Sp. z o. o.

Žalovaný: Generální ředitelství cel

Prejudiciálne otázky

Sú výrobky podliehajúce spotrebnej dani prepravované v režime podmienečného oslobodenia od dane v zmysle článku 4 písm. c) smernice 92/12/EHS1 , ak colný úrad členského štátu súhlasil s prepravou výrobkov v režime s podmienečným oslobodením od dane z daňového skladu k registrovanému hospodárskemu subjektu usadenému v inom členskom štáte napriek tomu, že podmienky na prepravu výrobkov v režime podmienečného oslobodenia od dane neboli objektívne splnené, pretože sa v priebehu konania neskôr preukázalo, že registrovaný hospodársky subjekt nevedel o preprave výrobkov z dôvodu podvodu tretích osôb?

Bráni zloženie zábezpeky na spotrebnú daň v zmysle článku 15 ods. 3 smernice Rady 92/12/EHS, ktorá bola vydaná na iné účely ako preprava výrobkov v režime podmienečného oslobodenia od dane medzi daňovým skladom a registrovaným hospodárskym subjektom usadeným v inom členskom štáte, tomu, aby sa preprava v režime podmienečného oslobodenia od spotrebnej dane riadne začala, ak bolo poskytnutie zábezpeky na sprievodných dokladoch pre prepravu výrobkov v režime podmienečného oslobodenia od dane pre registrovaný hospodársky subjekt vyznačené a colný orgán ho potvrdil?

____________

1 Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov, Ú. v. ES L 76, 1992, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 179.