Language of document :

Talan väckt den 4 april 2011 - Aeroporia Aigaiou Aeroporiki och Marfin Investment Group Symmetochon mot kommissionen

(Mål T-202/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Aeroporia Aigaiou Aeroporiki AE (Aten, Grekland) och Marfin Investment Group Symmetochon AE (Aten, Grekland) (ombud: A. Ryan. solicitor, G. Bushell, solicitor, samt advokaterna P. Stamou och I. Dryllerakis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut K(2011)316 av den 26 januari 2011 i ärende COMP/M.5830 avseende den föreslagna koncentrationen mellan Aegean Airlines S.A., Olympic Air S.A., Olympic Handling S.A. och Olympic Engineering S.A. enligt rådets förordning (EG) nr 139/20041, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena sex grunder.

1.    Första grunden: Åsidosättande av väsentliga formföreskrifter och/eller uppenbart oriktig bedömning genom att kommissionen endast definierade marknaden för tidskänsliga flygresenärer. Sökandena anför i detta hänseende följande:

Kommissionen definierar marknaden för tidskänsliga resenärer utifrån avkastnings- eller intäktshantering, vilket inte har varit tagits upp under det administrativa förfarandet.

Beslutet kan inte grundas på en marknad som endast består av tidskänsliga flygresenärer, eftersom detta strider mot konventionell ekonomisk teori och mot innehållet i kommissionens egna handlingar i ärendet.

2.    Andra grunden: Uppenbart oriktig bedömning genom att kommissionen fann att färjetrafiken endast innebär ett "begränsat konkurrenstryck" för flygtrafiken på åtta flygsträckor. Sökandena anför i detta hänseende följande:

Den bevisning som kommissionen har lagt till grund för sin slutsats är i hög grad selektiv, står i strid med bevisreglerna och innehåller inte några empiriska studier eller enkäter. Vidare styrker denna bevisning objektivt sett motsatsen, det vill säga att färjetrafiken innebär ett reellt konkurrenstryck för icke tidskänsliga resenärer och/eller alla resenärer på dessa åtta flygsträckor.

3.    Tredje grunden: Bristande motivering, felaktig rättstillämpning och/eller uppenbart oriktig bedömning genom att kommissionen konstaterade att det faktum att Aegean och Olympic inte längre skulle stå i ett nära konkurrensförhållande till varandra påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen. Sökanden anför i detta hänseende följande:

Det anges inte i beslutet vad skadan består i.

Kommissionen har inte lagt fram sammanhängande och övertygande bevisning för att endera av sökandenas resenärer inte skulle ta färjan istället för flyget vid en ökning av flygpriserna med 5-10 procent, vilket skulle vara den relevanta frågan.

4.    Fjärde grunden: Uppenbart oriktig bedömning och/eller felaktig rättstillämpning genom att kommissionen fann att det föreligger hinder för inträde på marknaden, vilket innebär att det inte är sannolikt att konkurrenter inträder på marknaden efter koncentrationen. Sökanden anför i detta hänseende följande:

Kommissionen har uppställt felaktiga kriterier, eftersom den krävde att det före koncentrationen lades fram definitiva och underbyggda planer för inträde. Dessa kriterier kan omöjligen uppfyllas.

Kommissionens bedömning av de faktiska omständigheterna är bristfällig och baserad på högst selektiv bevisning. Det har inte företagits någon noggrann undersökning.

5.    Femte grunden: Åsidosättande av väsentliga formkrav och/eller uppenbart oriktig bedömning vid prövningen av de kontrafaktiska omständigheterna. Sökandena anför i detta hänseende följande:

När det gäller de kontrafaktiska omständigheterna kring Aegean innebär kommissionens beslut ett åsidosättande av sökandenas rätt till försvar. Trots att sökandena vid upprepade tillfällen åberopat dessa omständigheter beaktades de inte av kommissionen under det administrativa förfarandet. Kommissionen underbyggde inte sin ståndpunkt i detta hänseende förrän i själva beslutet. Kommissionens bedömning är dessutom felaktig, eftersom den endast grundar sig på en prövning i efterhand.

När det gäller de kontrafaktiska omständigheterna kring Olympic har kommissionen endast kritiserat den modell som förespråkats av Marfin och har inte företagit någon bedömning på förhand, vilket i huvudsak beror på att den inte sträcker sig längre än till IATA:s sommarsäsong 2011. Dessutom är kommissionens slutsatser endast antagandet som inte stöds av fakta.

6.    Sjätte grunden: Åsidosättande av sökandenas grundläggande rättigheter. Sökandena anför i detta hänseende följande:

Det administrativa förfarandet vid kommissionen uppfyllde inte de krav som ställs när det gäller korrekt förvaltning, såsom de kommer till uttryck i rätten till en rättvis rättegång, vilken framgår av artikel 6.1 i Europiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och skyldigheten att iaktta god förvaltningssed, vilken framgår av artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Kommissionen uppfyllde inte sin skyldighet att företa en noggrann undersökning och därmed överfördes bevisbördan i själva verket på sökandena.

____________

1 - Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (EUT L 24, s. 1).