Language of document :

Žaloba podaná 9. septembra 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-84/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Orlandi, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia vykonať výpočet rokov započítaných do práv na dôchodok získaných pred nástupom do služby na základe nových všeobecných vykonávacích ustanovení, a ktoré sa týka prevodu práv na dôchodok žalobcu do dôchodkového režimu Únie podľa nových všeobecných vykonávacích ustanovení týkajúcich sa článkov 11 a 12 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov

Návrhy žalobcu

určiť, že článok 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 11 ods. 2 prílohy VIII Služobného poriadku je protiprávny, a tým neuplatniteľný,

zrušiť rozhodnutie z 26. novembra 2012 – a rozhodnutie z 27. júna 2013, ktoré ho potvrdilo - o započítaní rokov do práv na dôchodok získaných žalobcom pred jeho nástupom do služby v rámci prevodu týchto práv do dôchodkového režimu inštitúcií Únie podľa všeobecných vykonávacích ustanovení týkajúcich sa článku 11 ods. 2 prílohy VIII Služobného poriadku z 3. marca 2011,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.