Language of document : ECLI:EU:F:2013:147

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE

z 2. októbra 2013

Vec F‑87/13 R

Philippe Colart

proti

Európskemu parlamentu

„Verejná služba – Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Naliehavosť – Zváženie záujmov – Voľby výboru zamestnancov – Výkonný výbor odborovej organizácie – Právo prístupu k e‑mailovej schránke odborovej organizácie počas volieb“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 278 ZFEÚ a článku 157 AE, ako aj článku 279 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE podľa jej článku 106a, ktorou sa žalobcovia domáhajú, aby „generálnemu tajomníkovi Európskeho parlamentu bolo nariadené dočasne zablokovať [e‑mailovú schránku], ktorú inštitúcia poskytla odborovej organizácii [Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, ďalej len ‚SAFE‘]“

Rozhodnutie: Návrh na nariadenie predbežných opatrení, ktorý podali P. Colart, J. M. Bras, S. Corthout, D. Decoutere, G. Dony, L. Garzone, G. Manzela, P. Vienne a Y. Kemmerling‑Linssen, sa zamieta. O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

1.      Predbežné opatrenie – Odklad výkonu – Predbežné opatrenia – Podmienky prípustnosti – Prípustnosť žaloby vo veci samej prima facie

(Články 278 ZFEÚ a 279 ZFEÚ)

2.      Žaloby úradníkov – Záujem na konaní – Žaloba podaná členom odborovej alebo profesijnej organizácie proti opatreniu dotýkajúcemu sa kolektívneho záujmu, ktorý uvedená organizácia háji – Záujem na konaní len v prípade, ak sa členom organizácie bráni v obvyklom výkone ich práv združovania sa

(Služobný poriadok úradníkov, články 24b, 90 a 91)

3.      Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Predbežné opatrenia – Podmienky nariadenia – Vážna a nenapraviteľná ujma – Zváženie všetkých dotknutých záujmov – Žiadosť o dočasné zablokovanie e‑mailovej schránky, ktorú inštitúcia poskytla odborovej alebo profesijnej organizácii – Prijatie opatrenia, ktoré inštitúcii neumožňuje zabezpečiť riadny priebeh volieb do výboru zamestnancov – Zamietnutie

(Článok 279 ZFEÚ; Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 104 ods. 2)

1.      Otázka prípustnosti žaloby vo veci samej sa v zásade nemá posudzovať v konaní o nariadení predbežného opatrenia, ale až pri preskúmaní samotnej žaloby, okrem prípadu, ak by sa žaloba na prvý pohľad javila ako zjavne neprípustná. Rozhodnutie o prípustnosti v štádiu konania o nariadení predbežného opatrenia, ak prípustnosť žaloby nemožno prima facie úplne vylúčiť, by sa totiž rovnalo prejudikovaniu rozhodnutia súdu rozhodujúceho vo veci samej.

(pozri bod 13)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 4. februára 1999, Peña Abizanda a i./Komisia, T‑196/98 R, bod 10 a tam citovaná judikatúra

Súd pre verejnú službu: 14. decembra 2006, Dálnoky/Komisia, F‑120/06 R, bod 41; 8. septembra 2011, Pachtitis/Komisia, F‑51/11 R, bod 17

2.      Úradník alebo zamestnanec má v zásade záujem na konaní proti aktu spôsobujúcemu ujmu, teda proti opatreniu so záväznými právnymi účinkami, ktoré môže priamo a bezprostredne ovplyvniť jeho záujmy tým, že podstatne mení jeho právne postavenie. V oblasti slobody združovania sa chráneného ustanoveniami článku 24b služobného poriadku, sa taký záujem vytvorí proti opatreniu, ktoré by sa priamo týkalo tohto úradníka alebo zamestnanca pri individuálnom výkone práva na združovanie sa, ktoré sa nachádza v oblasti jeho individuálnych pracovných vzťahov s inštitúciou. Inak povedané, úradník alebo zamestnanec, ktorý je členom alebo zástupcom odborovej alebo profesijnej organizácie, nemôže mať záujem na konaní proti aktu alebo opatreniu, ktoré sa ho priamo a osobne netýka, ale týka sa len kolektívneho záujmu, ktorý háji táto odborová alebo profesijná organizácia v rámci svojich vzťahov s inštitúciou. Len v prípade spôsobenia ujmy odborovej alebo profesijnej organizácii vyplývajúcej z predmetného opatrenia, ktorú by bolo možné vzhľadom na intenzitu jej účinkov považovať za znemožňujúcu členom tejto organizácie obvyklý výkon ich práv združovania sa, by sa úradníci konajúci vo svojom mene mohli domáhať záujmu na konaní proti takému opatreniu. Takže iba v tomto prípade by sa uvedený úradník alebo zamestnanec mohol účinne domáhať vydania predbežného opatrenia s cieľom zabrániť vzniku alebo zväčšenia škody, ktorá by sa priamo a osobne dotkla jeho záujmov ako člena alebo zástupcu odborovej alebo profesijnej organizácie dotknutej predmetným opatrením.

(pozri bod 18)

Odkaz:

Súdny dvor: 10. januára 2006, Komisia/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, bod 42 a tam citovaná judikatúra

Súd pre verejnú službu: 6. mája 2009, Sergio a i./Komisia, F‑137/07, body 51 a 52; 26. februára 2013, Labiri/CESE, F‑124/10, bod 42

Všeobecný súd Európskej únie: 13. decembra 2012, Strack/Komisia, T‑199/11 P, bod 127

3.      V rámci návrhu na nariadenie predbežných opatrení musí súd rozhodujúci o ich nariadení, pred ktorým navrhovateľ poukazuje na nebezpečenstvo vzniku vážnej a nenapraviteľnej ujmy, zaručiť v každom prípade rovnováhu rôznych proti sebe stojacich dotknutých záujmov. Pokiaľ ide o žiadosť o dočasné zablokovanie e‑mailovej schránky, ktorú inštitúcia poskytla odborovej alebo profesijnej organizácii, až do prijatia rozhodnutia identifikujúceho osoby, ktoré majú právo uvádzať tvrdenia a konať v jej mene, účinkom tejto žiadosti by bolo zbavenie uvedenej organizácie jedného z jej hlavných prostriedkov komunikácie. Mohlo by to oslabiť takú organizáciu v porovnaní s inými a inštitúcii by bolo znemožnené zabezpečiť riadny priebeh daných činností a súčasne zaručiť ich nestrannosť a rovnosť zaobchádzania s jednotlivými odborovými alebo profesijnými organizáciami, ktoré zamestnanci majú. Také predbežné opatrenie by teda svojími účinkami na volebný proces mohlo škodiť povinnostiam inštitúcie, ktorá je povinná zabezpečiť riadny priebeh volieb do výboru zamestnancov a dohľad nad ich priebehom.

(pozri body 36, 37)