Language of document : ECLI:EU:F:2014:53

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(druhý senát)

9. dubna 2014

Věc F‑87/13

Philippe Colart a další

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Zastoupení zaměstnanců – Rámcová dohoda mezi Parlamentem a odborovými nebo profesními organizacemi orgánu – Výkonný výbor odborů – Spor uvnitř odborů ohledně legitimity a totožnosti osob tvořících výkonný výbor – Přístupová práva k e-mailové schránce, kterou odborům poskytl orgán – Odmítnutí orgánu obnovit přístupová práva k e-mailové schránce či zrušit veškerá přístupová práva k ní – Aktivní legitimace – Zjevná nepřípustnost“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se P. Colart, J.-M. Bras, S. Corthout, D. Decoutere, G. Dony, L. Garzone, Y. Kemmerling-Linssen, G. Manzella a P. Vienne (dále jen „žalobci“) domáhají zrušení rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu přijatého v červnu 2013, týkajícího se nového přidělení přístupových práv k e-mailové schránce odborů „Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens“ (dále jen „SAFE“), jakož i náhrady škody jakékoli povahy, kterou jim toto rozhodnutí způsobilo.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná. P. Colart, J.-M. Bras, S. Corthout, D. Decoutere, G. Dony, L. Garzone, Y. Kemmerling-Linssen, G. Manzella a P. Vienne ponesou vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropským parlamentem.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Právní zájem na podání žaloby – Žaloba podaná členem odborové nebo profesní organizace proti opatření, jímž je dotčen kolektivní zájem hájený uvedenou organizací – Právní zájem na podání žaloby pouze v případě, že je členům organizace znemožněn obvyklý výkon jejich odborových práv

(Služební řád, články 24b, 90 a 91)

Aby byla žaloba na neplatnost podaná na základě článku 91 služebního řádu přípustná, musí se týkat sporu mezi Unií a některou z osob uvedených ve služebním řádu, jenž se týká legality aktu nepříznivě zasahujícího do právního postavení této osoby. V tomto ohledu jsou napadnutelnými akty pouze opatření s právně závaznými účinky, jimiž mohou být přímo a bezprostředně dotčeny zájmy žalobce tím, že podstatným způsobem mění jeho právní postavení coby úředníka nebo zaměstnance. V oblasti svobody sdružování v odborových organizacích chráněné ustanoveními článku 24b služebního řádu je aktem nepříznivě zasahujícím do právního postavení, ve vztahu k němuž má úředník nebo zaměstnanec zájem na podání žaloby osobně, jakékoli opatření, které se týká tohoto úředníka nebo zaměstnance přímo a bezprostředně při individuálním výkonu odborových práv vyplývajících z článku 24b služebního řádu nebo stanovených v dohodě mezi orgánem a odborovou nebo profesní organizací v kontextu jeho individuálního pracovního poměru s orgánem. Naproti tomu opatření, které se přímo dotýká pouze kolektivního zájmu, který hájí tato organizace v rámci svých vztahů s dotyčným orgánem, není aktem napadnutelným úředníkem nebo zaměstnancem jednajícím osobně.

V tomto ohledu článek 14 rámcové dohody mezi Evropským parlamentem a odborovými a profesními organizacemi svěřuje uvedeným organizacím možnost používat v mezích kapacity existující v dotčených útvarech distribuční a audiovizuální komunikační prostředky generálního sekretariátu Parlamentu, mezi něž patří funkční e-mailová schránka, při činnostech souvisejících s uplatňováním rámcové dohody a pro informování zaměstnanců o těchto činnostech. Tento článek sám o sobě nepřiznává úředníkům nebo zaměstnancům, kteří jsou členy těchto organizací, a to ani když zasedají ve výkonných orgánech zvolených shromážděním svých členů ve smyslu čl. 2 písm. b) rámcové dohody, individuální nárok na to, aby měli přístupová práva k těmto prostředkům, které byly uvedeným organizacím dány k dispozici. Rozhodnutí o odmítnutí dočasně zablokovat přístupová práva k e-mailové schránce, která byla dána k dispozici organizaci, se tak týká přímo a bezprostředně práv, která této organizaci vyplývají z článku 14, a sice možnosti využívat tuto funkční e-mailovou schránku. Tato organizace tak mohla podat prostřednictvím svých řádně k tomu zplnomocněných zástupců žalobu na neplatnost napadeného rozhodnutí na základě článku 263 SFEU ve dvouměsíční lhůtě pro podání žaloby stanovené tímto ustanovením.

Mimoto kromě skutečnosti, že k projednání případné žaloby podané uvedenou organizací je příslušný Tribunál Evropské unie, připustit přípustnost této žaloby by rovněž vedlo Soud pro veřejnou službu k tomu, aby posoudil legalitu jednotlivých rozhodnutí přijatých na valných shromážděních a mimořádných valných shromážděních této organizace s cílem určit, zda musejí být žalobci uznáni jako jediné osoby oprávněné využívat vlastním jménem práva na přístup k funkční e-mailové schránce. Takové posouzení by přitom znamenalo rozhodovat spory uvnitř této organizace, přestože tato otázka, která se týká dodržování statutárních pravidel této organizace jejími členy, spadá do pravomoci vnitrostátních soudů, a dále by vedlo Soud k rozhodování nikoliv o sporu mezi úředníkem nebo zaměstnancem a příslušnou administrativou, nýbrž o sporu uvnitř dané organizace mezi jejími členy.

Ačkoli žalobci mohli být napadeným rozhodnutím dotčeni, mohlo tomu tak být v jejich postavení nikoli úředníků, které jim umožňuje dovolávat se práv stanovených v článku 24b služebního řádu, zejména práva být členem organizace, nýbrž v jejich nárokovaném postavení členů výkonného výboru této organizace. Navíc nebyli tak dotčeni jakožto úředníci v kontextu svých individuálních pracovních poměrů s Parlamentem. Dotčena byla pouze organizace, jejímiž členy jsou žalobci, v oblasti komunikace se svými členy a zaměstnanci Parlamentu.

(viz body 38 až 41, 50 a 53 až 59)

Odkazy:

Soudní dvůr: 8. října1974, Union syndicale a další v. Rada, 175/73, body 15 a 17; 11. května 1989, Maurissen a Union syndicale v. Účetní dvůr, 193/87 a 194/87; 10. ledna 2006, Komise v. Alvarez Moreno, C‑373/04 P, bod 42

Soud prvního stupně: 31. března 2003, Hecq v. Komise, T‑227/02, body 15 až 17; 6. května 2004, Hecq v. Komise, T‑34/03, bod 58; 13. prosince 2012, Strack v. Komise, T‑199/11 P, bod 127 a citovaná judikatura

Soud pro veřejnou službu: 6. května 2009, Sergio a další v. Komise, F‑137/07, body 51, 52, 82, 83 a 116; 26. února 2013, Labiri v. EHSV, F‑124/10, bod 56 a citovaná judikatura