Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-46/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nienadaniu dalszego biegu postępowaniu w sprawie złożonego przez stronę skarżącą wniosku o udzielenie wsparcia.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji sekretarza generalnego Komisji z dnia 7 czerwca 2010 r., na mocy której zdecydowano nie nadawać dalszego biegu postępowaniu w sprawie wniosku o udzielenie wsparcia, złożonego przez stronę skarżącą z dnia 5 grudnia 2007 r.;

zasądzenie od Komisji zadośćuczynienia za doznaną przez stronę skarżącą krzywdę, ustalonego na 10 000 EUR, z zastrzeżeniem zmiany wielkości tej kwoty w trakcie postępowania, a także zwrotu kosztów poniesionych w ramach postępowania poprzedzającego wniesienie skargi;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________