Language of document :

Beroep ingesteld op 13 april 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-44/11)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding aan verzoeker voor de schade die hij stelt te hebben geleden als gevolg van het verzoek van de raadgevend arts van de Commissie aan verzoekers arts om bepaalde inlichtingen te krijgen

Conclusies van de verzoekende partij

verklaren dat het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van het in verzoekers nota van 6 maart 2010 vervatte verzoek rechtens non-existent is dan wel, subsidiair, dat besluit nietig verklaren;

voor zover nodig, verklaren dat het in welke vorm dan ook genomen besluit van de verwerende partij tot afwijzing van de klacht van 3 september 2010 rechtens non-existent is dan wel, subsidiair, dit besluit nietig verklaren;

voor zover nodig, vaststellen dat Dr. M., destijds ambtenaar van de Europese Commissie: a) aan Dr. U. heeft gevraagd om haar te laten weten of verzoeker "een psychofarmacologische (neuroleptica, anti-depressiva) behandeling volgt en, zo ja, welke of dat hij een ander soort behandeling volgt"; b) aan Dr. U. heeft laten weten dat "de heer [ZZ] krachtens de statutaire bepalingen die op alle ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn formeel sinds 1 april 2002 in Brussel woont, en niet langer in Angola, zoals besloten door [zijn] meerderen (...) en zoals officieel ter kennis van uw patiënt gebracht";

voor zover nodig, vast stellen dat elk van de feiten die de betrokken schade heeft veroorzaakt en, a fortiori, de feiten in hun geheel onwettig waren;

voor zover nodig, verklaren dat elk van de feiten die de betrokken schade heeft veroorzaakt en, a fortiori, de feiten in hun geheel onwettig waren;

de verwerende partij veroordelen tot onmiddellijke betaling aan verzoeker van het bedrag van 10 000 EUR, vermeerderd met een jaarlijkse rente van 10 % over het betrokken bedrag en met jaarlijkse kapitalisatie vanaf 5 juli 2010, dan wel elk ander bedrag met inbegrip van bijkomstige elementen, dat het Gerecht redelijk en billijk acht ter vergoeding van de betrokken schade aan verzoeker;

de verwerende partij verwijzen in de kosten.

____________