Language of document :

Talan väckt den 13 april 2011 - ZZ mot kommissionen

(ZZ Mål F-44/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (Tricase, Italien) (ombud: G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande att svaranden ska utge skadestånd till sökanden för en skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av att kommissionens förtroendeläkare vänt sig till sökandens läkare med en begäran om upplysningar

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

fastställa att beslutet, oavsett hur det fattats, att avslå sökandens begäran av den 6 mars 2010 rättsligt sett är en nullitet, alternativt ogiltigförklara det,

i den mån det är nödvändigt fastställa att beslutet, oavsett hur det fattats, att avslå sökandens klagomål av den 3 september 2010 rättsligt sett är en nullitet, alternativt ogiltigförklara det,

i den mån det är nödvändigt fastställa att Dr M, vid den aktuella tidpunkten tjänsteman vid Europeiska kommissionen, har a) bett Dr U informera henne om huruvida sökanden undergår "psykofarmakologisk behandling (neurologisk, anti-depressiv) och i sådant fall vilken, samt eventuell annan behandling", b) meddelat Dr U att "ZZ enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna, som är tillämpliga på samtliga kommissionens tjänstemän, formellt sett är bosatt i Bryssel sedan den 1 april 2002 och inte i Angola, enligt beslut av sökandens chefer ... vilket Er patient officiellt informerats om",

pröva rättsstridigheten av samtliga handlingar som orsakat skadorna och följaktligen deras kumulativa verkan,

fastställa att samtliga handlingar som orsakat skadorna är rättsstridiga och följaktligen har en kumulativ verkan,

förplikta svaranden att utan dröjsmål utge 10 000 euro till sökanden jämte ränta om 10 procent årligen på hela det kapitaliserade beloppet från och med den 5 juli 2010, eller med det belopp som personaldomstolen finner skäligt som ersättning för skada svaranden orsakat sökanden,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________