Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2012. aasta otsus – Honnefelder versus komisjon

(kohtuasi F-42/11)1

(Avalik teenistus – Avalik konkurss – Konkursikomisjoni otsuse tühistamine – Jõustunud kohtuotsuse täitmine – Seaduslikkuse põhimõte – Avaliku konkursi menetluse taasavamise otsuse vastu esitatud õigusvastasuse väide)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Stephanie Honnefelder (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Bode)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja P. Pecho, hiljem advokaat B. Eggers)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada otsus, millega hageja jäeti konkursi EPSO/AD/26/05 reservnimekirja kandmata

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kaks kolmandikku S. Honnefelderi kohtukuludest tema enda kanda.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja üks kolmandik S. Honnefelderi kohtukuludest.

____________

____________

1     ELT C 183, 25.6.2011, lk 34.