Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 28. júna 2013 – Marcuccio/Komisia

(vec F-44/11)1

(Verejná služba – Článok 34 ods. 1 a 6 rokovacieho poriadku – Žaloba podaná faxom v lehote na podanie žaloby predĺženej o desaťdňovú lehotu z dôvodu vzdialenosti – Žaloba podaná listom v desiatich nasledujúcich dňoch – Absencia zhody medzi nimi – Oneskorenosť žaloby)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, advokát)

Predmet veci

Návrh na uloženie povinnosti Komisii zaplatiť sumu z titulu náhrady škody údajne spôsobenej žalobcovi z dôvodu žiadosti adresovanej poradným lekárom Komisie lekárovi žalobcu s cieľom získať niektoré informácie o liečení žalobcu

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne nedôvodná.

2.    L. Marcuccio znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

____________

1 Ú. v. EÚ C 186, 25.6.2011, s. 34.