Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 februari 2012 – Zur Oven-Krockhaus / Commissie

(Zaak F-47/11)1

Procestaal: Duits

De president van de Eerste kamer heeft na een minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 252 van 27/08/11, blz. 56.