Language of document : ECLI:EU:F:2015:167

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(sodnik posameznik)

z dne 18. decembra 2015

Zadeva F‑45/11

Carlo De Nicola

proti

Evropski investicijski banki (EIB)

„Javni uslužbenci – Osebje EIB – Ocena – Ocenjevalno poročilo za leto 2009 – Nezakonitost odločbe odbora za pritožbe – Zavrnitev napredovanja – Ustavitev postopka“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, s katero C. De Nicola v bistvu predlaga, prvič, razglasitev ničnosti odločbe odbora Evropske investicijske banke (EIB ali v nadaljevanju: Banka) za pritožbe (v nadaljevanju: odbor za pritožbe) z dne 22. septembra 2010, s katero je ta zavrnil njegovo notranjo pritožbo, ki se nanaša na razglasitev ničnosti in spremembo njegovega ocenjevalnega poročila za leto 2009, drugič, razglasitev ničnosti navedenega ocenjevalnega poročila, tretjič, razglasitev ničnosti „vseh povezanih aktov, ki so bili sprejeti pred tem poročilom ali po njem“, zlasti odločbe EIB o nenapredovanju z dne 25. marca 2010, in četrtič, naj se EIB naloži plačilo odškodnine kot povračilo premoženjske in nepremoženjske škode, ki naj bi jo utrpel.

Odločitev: Odločba odbora Evropske investicijske banke za pritožbe z dne 22. septembra 2010 se razglasi za nično. O predlogu za razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za leto 2009, odločbe z dne 25. marca 2010 o zavrnitvi napredovanja in vseh povezanih aktov, ki so bili sprejeti pred tem poročilom ali po njem, ni več treba odločiti. V preostalem se tožba zavrne. Evropska investicijska banka nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov, ki jih je priglasil C. de Nicola.

Povzetek

1.      Uradniki – Uslužbenci Evropske investicijske banke – Ocenjevanje – Ocenjevalno poročilo – Izpodbijanje pred odborom Banke za pritožbe – Obseg nadzora

(Kadrovski predpisi Evropske investicijske banke, člen 22)

2.      Tožbe uradnikov – Uslužbenci Evropske investicijske banke – Ničnostna sodba – Učinki – Obveznost sprejetja izvedbenih ukrepov – Sodba, s katero se za nično razglasi odločba odbora za pritožbe o ocenjevalnem poročilu – Obveznost Banke, da navedenemu odboru ponovno predloži ugovor, ki ga je vložil avtor notranje pritožbe

(Člen 266 PDEU)

1.      Možnost odbora za pritožbe, ki ga je na področju ocenjevanja članov osebja ustanovila Evropska investicijska banka, da razveljavi katero koli trditev iz ocenjevalnega poročila uslužbenca Banke, pomeni, da je navedeni odbor pristojen za ponovno presojanje o utemeljenosti posamezne trditve, preden glede nje ukrepa. Obseg te pristojnosti tako jasno presega zgolj pristojnost nadzora zakonitosti in razglasitve ničnosti izreka akta, saj vsebuje možnost odpraviti celo razloge, ki utemeljujejo sprejetje njegovega izreka, ne glede na njihovo pomembnost v sistematiki obrazložitve navedenega akta. Ta pristojnost odbora za pritožbe za celovit nadzor je potrjena s pristojnostjo, ki mu je izrecno priznana, za spreminjanje končne ocene delovne uspešnosti, ki izhaja iz celovite ocene dela avtorja notranje pritožbe. Sprememba ocene delovne uspešnosti zadevne osebe namreč pomeni, da ta odbor opravi podroben nadzor nad vsemi presojami uspešnosti iz izpodbijanega poročila glede obstoja morebitnih napak pri dejanski ali pravni presoji in da lahko glede na okoliščine primera namesto ocenjevalca opravi novo presojo te uspešnosti.

Nazadnje, odbor za pritožbe mora opraviti celovit nadzor nad ocenjevalnim poročilom, ki mu je predloženo, glede utemeljenosti vsake ocene v tem poročilu, pri čemer njegov nadzor ni omejen na preverjanje obstoja očitne napake pri presoji.

(Glej točke od 49 do 51.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodbi z dne 27. aprila 2012, De Nicola/EIB, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, točka 41, in z dne 16. septembra 2013, De Nicola/EIB, T‑618/11 P, EU:T:2013:479.

2.      Ob upoštevanju obsega določb o pristojnosti odbora za pritožbe, ki ga je na področju ocenjevanja članov osebja ustanovila Evropska investicijska banka, če sodišče Unije razglasi ničnost odločbe navedenega odbora, ima avtor notranje pritožbe pred navedenim odborom lahko korist na upravni ravni, Banki pa se posledično lahko naloži, da odboru za pritožbe ponovno predloži ugovor, ki ga je vložil avtor zgoraj navedene notranje pritožbe, da se lahko ta odbor o zadevnem ocenjevalnem poročilu izreče pravilno in v svoji polni pristojnosti.

(Glej točko 58.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sklep z dne 21. septembra 2015, De Nicola/EIB, T‑848/14 P, EU:T:2013:719, točka 40.