Language of document :

Pritožba, ki jo je PlasticsEurope vložila 25. februarja 2021 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 16. decembra 2020 v zadevi T-207/18, PlasticsEurope/ECHA

(Zadeva C-119/21 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: PlasticsEurope (zastopnika: R. Cana, avocat, E. Mullier, avocate)

Druge stranke v postopku: Evropska agencija za kemikalije, Zvezna republika Nemčija, Francoska republika, ClientEarth

Predlog

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-207/18;

sporni akt razglasi za ničen;

alternativno, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, da bo odločilo o predlogu pritožnice za razglasitev ničnosti;

toženi stranki na prvi stopnji naloži plačilo tega postopka, vključno s stroški postopka pred Splošnim sodiščem, vključno s stroški intervenientov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1.    Diskrecijske pravice, ki jo ima Evropska agencija za kemikalije (ECHA) pri ocenjevanju snovi za identifikacijo snovi, ki so vzrok za veliko zaskrbljenost na podlagi člena 57(f) Uredbe (ES) 1907/20061 (Uredba REACH) ni mogoče razlagati tako, da ima ECHA popolne in neizpodbojne proste možnosti, da napravi očitne napake pri izbiri in presoji „znanstvene dokazanosti“ iz člena 57(f). Splošno sodišče pa je to sprejelo s tem, da je presodilo, da je mogoče očitno napako pri presoji ugotoviti le, kadar ECHA povsem in napačno ni upoštevala zanesljive znanstvene raziskave in bi vključitev te raziskave celovito presojo dokazov spremenila tako, da končna odločitev ne bi bila smiselna. Splošno sodišče je sprejelo tudi, da se ECHA lahko opre na rezultate nezanesljivih znanstvenih raziskav in da njihova šibka zanesljivost ne onemogoča, da se jih upošteva. Splošno sodišče je šlo še dlje in je sprejelo upoštevanje nezanesljivih in neopredeljivih znanstvenih raziskav, kadar njihovi rezultati podpirajo ciljno hipotezo ECHA o domnevni nevarni lastnosti snovi. S tem je splošno sodišče napačno uporabilo pravo in kršilo načelo znanstvene odličnosti.

2.    Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo, napačno razlagalo člen 57(f) Uredbe REACH in kršilo pravico pritožnice do izjave, ker je napačno razlagalo navedbe pritožnice v zvezi s tem, da je treba dokazati, da je snov vzrok za enako raven zaskrbljenost kot so učinki snovi, opredeljenih na podlagi člena 57, od (a) do (e), Uredbe REACH.

3.    Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri presoji dokazov v zvezi z navedbami pritožnice glede zanesljivosti znanstvenih raziskav in je izkrivilo predložene mu dokaze.

4.    Splošno sodišče je s tem, da je ugotovilo, da je ocena znanstvenih dokazov, ki jo je napravila ECHA, v skladu s previdnostnim načelom, napačno razlagalo to načelo in torej napačno uporabilo pravo.

5.    Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da posredniki niso izvzeti iz postopka identifikacije na podlagi členov 57 in 59 uredbe REACH, ker se ti določbi nanašata zgolj na notranje lastnosti snovi, ne pa na njeno uporabo (ki bi vključevala, ali je snov intermediat), in ni bilo nesorazmerno, da je ECHA opravila tako identifikacijo.

____________

1 Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL 2006, L 396, str. 1).