Language of document :

Žaloba podaná dne 10. dubna 2006 - Strack v. Komise

(Věc F-37/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Guido Strack (Kolín, Německo) (zástupci: G. Bouneou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit implicitní rozhodnutí žalované ze dne 7. července 2005, kterým byla zamítnuta žádost žalobce uznat jeho nemoc za nemoc z povolání;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila 2 000 eur jako náhradu za majetkovou újmu, kterou utrpěl v důsledku zamítavého rozhodnutí ze dne 7. července 2005;

uložit žalované, aby žalobci zaplatila 5 000 eur jako náhradu za nemajetkovou újmu, kterou utrpěl v důsledku zamítavého rozhodnutí ze dne 7. července 2005;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu návrhových žádání na zrušení se žalobce dovolává tří žalobních důvodů, z nichž první vychází z porušení článku 90 služebního řádu, druhý z porušení zásady zákazu svévolného postupu, povinnosti uvést odůvodnění a zneužití pravomoci a třetí z porušení povinnosti řádné péče.

Na podporu návrhových žádání na náhradu škody žalobce tvrdí, že implicitní rozhodnutí, kterým byla zamítnuta jeho žádost, jej přivedlo do situace nejistoty a úzkosti, jež přetrvávala několik měsíců, v důsledku čehož mu vznikla majetková a nemajetková újma.

____________