Language of document :

10. aprillil 2006 esitatud hagi - Strack versus komisjon

(Kohtuasi F-37/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Guido Strack (Köln, Saksamaa) (esindajad: advokaadid G. Bouneou ja F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada kostja 7. juuli 2005. aasta vaikiv otsus, milles lükati tagasi hageja taotlus tunnustada tema haigust kui kutsehaigust;

mõista kostjalt välja 2 000 euro suurune summa temale 7. juuli 2005. aasta otsusega tekitatud materiaalse kahju hüvitamiseks;

mõista kostjalt välja 5 000 euro suurune summa temale 7. juuli 2005. aasta otsusega tekitatud moraalse kahju hüvitamiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Tühistamisnõude toetuseks esitab hageja kolm väidet, mis tulenevad esiteks personalieeskirjade artikli 90 rikkumisest, teiseks omavoli keelu põhimõtte ja põhjendamiskohustuse rikkumisest ja võimu kuritarvitamisest ning kolmandaks hoolitsemiskohustuse rikkumusest.

Hüvitamisnõude toetuseks toob hageja välja, et tema taotluse vaikiva tagasilükkamise otsus pani hageja mitmeid kuid väldanud ebakindlasse ja ärevase olukorda, mis tõi kaasa materiaalse ja moraalse kahju tekke.

____________