Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 kwietnia 2006 r. - Strack przeciwko Komisji

(Sprawa F-37/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) [Przedstawiciel(-e): G. Bouneou i F. Frabetti, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie dorozumianej decyzji pozwanej z dnia 7 lipca 2005 r. oddalającej wniosek skarżącego o uznanie jego choroby za chorobę zawodową;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 2 000 EUR tytułem odszkodowania za szkodę majątkową poniesioną wskutek wydania decyzji z dnia 7 lipca 2005 r. o oddaleniu;

zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 5 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną wskutek wydania decyzji z dnia 7 lipca 2005 r. o oddaleniu;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie wniosku o uchylenie skarżący podnosi trzy zarzuty dotyczące po pierwsze naruszenia art. 90 regulaminu pracowniczego, po drugie naruszenia zasady zakazu arbitralnego postępowania, obowiązku uzasadnienia oraz nadużycia władzy, po trzecie naruszenia obowiązku staranności.

Na poparcie wniosku o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia skarżący twierdzi, że dorozumiana decyzja oddalająca jego wniosek postawiła go w stan niepewności i niepokoju, trwającego kilka miesięcy wyrządzając mu w konsekwencji szkodę majątkową oraz krzywdę.

____________