Language of document :

Žaloba podaná 11. apríla 2006 - Chassagne/Komisia

(Vec F-39/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Olivier Chassagne (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a Y. Minatchy, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

určiť protiprávnosť a v dôsledku toho neuplatniteľnosť článku 8 prílohy VII nového služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev na žalobcu,

priznať žalobcovi 1 symbolické euro ako náhradu utrpenej morálnej ujmy a sumu 16 473 eur ako náhradu vzniknutej majetkovej ujmy.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Komisie, pochádza z ostrova Réunion, francúzskeho zámorského departementu. Na základe zamietnutia sťažnosti podanej proti svojej výplatnej páske za mesiac júl 2005, ktorá obsahuje náhradu jeho ročných cestovných výdavkov, podal túto žalobu.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza protiprávnosť článku 8 prílohy VII služobného poriadku v znení platnom od 1. mája 2004. Tvrdí, že toto ustanovenie je v rozpore s právom Spoločenstva v tom zmysle, že vedie k viacerým nerovnostiam v zaobchádzaní viažucich sa na miesto pôvodu zamestnancov, ako aj k diskriminácii v rozpore najmä s článkami 12 ES a 299 ES v prípade úradníkov pochádzajúcich z francúzskych zámorských departementov a všeobecnejšie na základe štátnej príslušnosti, z dôvodu, že patria k jazykovej menšine a na základe etnického pôvodu alebo rasy.

Žalobca rovnako tvrdí, že toto ustanovenie je v rozpore so základnými zásadami práva Spoločenstva, akými sú povinnosť odôvodnenia a zásady proporcionality, transparentnosti a správneho úradného postupu, ako aj zásady legitímnej dôvery a právnej istoty.

____________