Language of document :

Sag anlagt den 14. april 2006 - Irène Bianchi mod Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

(Sag F-38/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Irène Bianchi (Torino, Italien) (ved avocat M.-A. Lucas)

Sagsøgt: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af direktøren for erhvervsuddannelsesinstituttet trufne afgørelse om ikke at forlænge sagsøgerens ansættelse som midlertidig ansat, som blev meddelt hende ved skrivelse af 24. oktober 2005.

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut tilpligtes at erstatte det økonomiske og ikke-økonomiske tab, sagsøgeren har lidt, med tillæg af renter efter loven.

Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som blev ansat af erhvervsuddannelsesinstituttet i 2000 i henhold til en kontrakt som midlertidig ansat, der oprindeligt blev indgået for en periode på tre år og dernæst forlænget frem til den 15. april 2006, har anfægtet afgørelsen om ikke at forlænge hendes ansættelse efter denne dato.

Sagsøgeren har til støtte for annullationssøgsmålet fremført fire anbringender, hvoraf det første er, at der er sket tilsidesættelse af det almindelige princip om ret til kontradiktion og af vedtægtens artikel 26, idet de den negative bedømmelse, som chefen for økonomiafdelingen havde fremsendt til direktøren for erhvervsuddannelsesinstituttet, hverken blev tilstillet sagsøgeren eller indsat i hendes personlige aktmappe.

Det andet anbringende er, at der er sket tilsidesættelse af den begrundelsespligt, som følger af direktøren for erhvervsuddannelsesinstituttets afgørelse af 26. februar 1997 vedrørende kontraktforlængelser, og af vedtægtens artikel 25, stk. 2, idet sagsøgeren ikke blev tilstrækkeligt informeret om grundene til den anfægtede afgørelse.

Det tredje anbringende er, at der med afgørelsen af 26. februar 1997 er sket adskillige tilsidesættelser af de procedurer, der er fastsat i førnævnte afgørelse af 26. februar 1997.

Det fjerde anbringende er, at direktøren for erhvervsuddannelsesinstituttet har anlagt et åbenbart urigtigt skøn vedrørende sagsøgerens nødvendige ekspertise navnlig med henblik på de assistentstillinger, der følge af reformen, den måde, hvorpå sagsøgeren har udført sine arbejdsopgaver, samt tjenestens interesse.

Sagsøgeren har til støtte for erstatningssøgsmålet anført, at den anfægtede afgørelses ulovlighed udgør en fejl, som har forvoldt hende og fortsat risikerer at forvolde hende et alvorligt økonomisk og ikke-økonomisk tab.

____________