Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 6 декември 2007 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-40/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Искане за информация относно личните вещи, изпратени от мястото на работа до местопребиваването - Липса на основание за постановяване на решение по същество - Явно неоснователно искане за обезщетение)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) [представител: V. Messa, avocat]

Ответник: Комисия на Европейските общности [представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от A. Dal Ferro, avocat]

Предмет на делото

От една страна, отмяна на мълчаливия отказ на искането на жалбоподателя да получи копие от товарителницата за изпращането на личните му вещи от Ангола в Италия и, от друга страна, искане за обезщетение за вреди.

Диспозитив

Основанията за постановяване на решение по искането за отмяна са отпаднали.

Отхвърля искането за обезщетение като явно неоснователно.

Г-н Marcuccio понася своите съдебни разноски и всички съдебни разноски, направени от Комисията на Европейските общности.

____________

1 - ОВ С 143, 17.6.2006 г., стр. 37.