Language of document :

EU-Personalerettens kendelse (Første Afdeling) den 6. december 2007 - Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-40/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - ansøgning om oplysning om personlige ejendele, der transporteredes fra tjenestestedet til bopælen - stillingtagen til sagen ufornøden - åbenbart, at erstatningspåstand skal afvises)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved avocat V. Messa)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, bistået af avocat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens ansøgning om at få tilstillet en genpart af fragtbrevet vedrørende transporten af hans personlige ejendele fra Angola til Italien, dels påstand om erstatning.

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse vedrørende annullationspåstanden.

Erstatningspåstandene afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Kommissionen for e Europæiske Fællesskaber.

____________

1 - EUT C 143 af 17.6.2006, s. 37.