Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 16 юни 2011 г. - Nolin/Комисия

(Дело F-82/10)

(Публична служба - Годишно адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители - Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Michel Nolin (Брюксел, Белгия) (представител: адв. M. Velardo, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-н G. Berscheid и г-н D. Martin)

Предмет

Искане за отмяна на фиша за регулиране на заплатата на жалбоподателя за периода юли-декември 2009 г. и на фиша му за заплата 01/2010 г., изготвени в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и на другите служители въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година.

Диспозитив

Липсва основание за постановяване на съдебно решение по същество по жалбата F-82/10, Nolin/Комисия.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 13, 15.1.2011 г., стр. 38.