Language of document : ECLI:EU:F:2012:73

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 5. júna 2012

Vec F‑84/10

Efstratios Chatzidoukakis

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Odmena – Rodinné prídavky – Príspevok na vzdelanie – Podmienky priznania – Odpočítanie príspevku podobného charakteru vyplácaného z iných zdrojov“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou E. Chatzidoukakis navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia Komisie z 26. februára 2010 o znížení príspevku na vzdelanie, ktorý mu bol priznaný, a o zrážkach preplatku na jeho výplatných listinách z dôvodu, že jeho syn poberá finančnú dávku priznanú členským štátom vo forme štipendia

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania Komisie.

Abstrakt

Úradníci – Odmena – Rodinné prídavky – Príspevok na vzdelanie – Podmienky uplatnenia pravidla na zamedzenie súbehu podľa článku 67 ods. 2 služobného poriadku v prípade vyplatenia príspevkov podobného charakteru z iných zdrojov – Uplatnenie na luxemburskú finančnú dávku určenú študentom – Prípustnosť

[Služobný poriadok úradníkov, článok 67 ods. 1 písm. c) a článok 67 ods. 2]

Iba príspevky, ktoré sú porovnateľné a plnia rovnaký účel, majú „podobný charakter“ v zmysle pravidla na zamedzenie súbehu podľa článku 67 ods. 2 služobného poriadku v oblasti rodinných prídavkov. Rozhodujúcim kritériom na kvalifikáciu príspevku podobného charakteru je kritérium cieľa, ktorý predmetné príspevky sledujú.

Z tohto hľadiska príspevok na vzdelanie uvedený v článku 67 ods. 1 písm. c) služobného poriadku a luxemburská finančná dávka poskytovaná formou štipendií a pôžičiek, ktorej účelom je poskytnúť študentom finančnú pomoc, aby si mohli sami financovať štúdium a životné náklady v rámci štúdia, majú podobný cieľ v tom, že majú prispieť na výdavky na školné nezaopatreného dieťaťa úradníka.

Tento záver nemôže spochybniť okolnosť, že príjemcovia týchto dvoch dávok nie sú totožní. Skutočnosť, že príspevok podľa služobného poriadku sa priznáva úradníkovi a vnútroštátnu dávku poberá dieťa alebo je formálne priznaná dieťaťu, totiž nie je rozhodujúca na posúdenie, či tieto dávky majú podobný charakter v zmysle článku 67 ods. 2 služobného poriadku. Rozhodujúca nie je ani skutočnosť, že príspevok podľa služobného poriadku dopĺňa plat úradníka a spája sa tak so služobným pomerom, na rozdiel od luxemburskej finančnej dávky, ktorá sa vypláca dieťaťu.

(pozri body 29, 31, 32, 37 a 38)

Odkaz:

Súdny dvor: 13. októbra 1977, Gelders‑Deboeck/Komisia, 106/76, bod 16; 13. októbra 1977, Emer‑van den Branden/Komisia, 14/77, bod 15; 18. decembra 2007, Weiβenfels/Parlament, C‑135/06 P, bod 89

Súd prvého stupňa: 10. mája 1990, Sens/Komisia, T‑117/89, bod 14; 11. júna 1996, Pavan/Parlament, T‑147/95, bod 41

Súd pre verejnú službu: 13. februára 2007, Guarneri/Komisia, F‑62/06, body 39, 40 a 42