Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 23. septembrī -Chatzidoukakis/Komisija

(lieta F-84/10)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Efstratios Chatzidoukakis (Schrassig, Luksemburga) (pārstāvis - V. Christianos, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu par prasītājam piešķirtā pabalsta izglītībai samazināšanu sakarā ar to, ka viņa dēls saņem dalībvalsts piešķirto finanšu palīdzību stipendijas un kredīta veidā

Prasītāja prasījumi:

atcelt pirmkārt, lēmumu par prasītājam piešķirtā "pabalsta izglītībai" samazināšanu, kas izriet no paziņojums par algu par 2010. gada februāri, kā arī attiecīgo paziņojumu par algu daļā, kurā ir daļēji samazināts "pabalsts izglītībai"; otrkārt, Komisijas 2010. gada 26. februāra lēmumu par prasītājam piešķirtā "pabalsta izglītībai" samazināšanu un ieturējuma EUR 375 apmērā piemērošanu prasītājam, kas izriet no paziņojuma par algu par 2010. gada martu; treškārt, paziņojumu par algu par 2010. gada martu, ar kuru samazināts prasītājam piešķirtais "pabalsts izglītībai" un ar atpakaļejošu datumu ieturēti EUR 375; ceturtkārt, paziņojumus par algu par 2010. gada aprīli un augustu daļā, kurā ir daļēji samazināts "pabalsts izglītībai"; piektkārt, Komisijas 2010. gada 9. jūlija lēmumu, ar kuru ir tieši noraidīta viņa sūdzība;

atlīdzināt prasītājam summas, kuras no viņa ir tikušas ieturētas, un samaksāt procentus par šīm summām;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________