Language of document :

Žaloba podaná 16. mája 2013 – ZZ/Komisia

(vec F-46/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Blot, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia zamietajúceho žiadosť žalobcu o prijatie do zamestnania ako zmluvný zamestnanec funkčnej skupiny II, ktorá bola formulovaná GR DEVCO a návrh na náhradu spôsobenej majetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie ako orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy zo 4. októbra 2012 neprijať do zamestnania žalobcu ako pomocného zmluvného zamestnanca funkčnej skupiny II,

v potrebnom rozsahu zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy zo 7. februára 2013 zamietajúce sťažnosť žalobcu z 19. októbra 2012,

nahradiť majetkovú ujmu,

priznať sumu stanovenú ex aequo et bono predbežne vo výške 50 000 eur z titulu spôsobenej nemajetkovej ujmy,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.