Language of document :

Žaloba podaná 15. mája 2013 – ZZ a i./EIB

(vec F-45/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: ZZ a i. (v zastúpení: L. Levi)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí obsiahnutých vo výplatných listinách o uplatnení všeobecného rozhodnutia Európskej investičnej banky stanovujúceho rast platov do výšky 2,3 % pre všetkých zamestnancov a rozhodnutia určujúceho tabuľku zásluh upravujúcu stratu 1 až 3 % platu a s tým súvisiaci návrh zaviazať inštitúciu na zaplatenie rozdielu v odmene, ako aj náhrady škody

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutia o uplatnení rozhodnutia správnej rady EIB z 18. decembra 2012 stanovujúceho rast platov do výšky 2,3 % a rozhodnutia riadiaceho výboru EIB z 29. januára 2013 určujúceho tabuľku zásluh upravujúcu stratu 1 až 3 % platu, na žalobcov, podľa ktorých sú rozhodnutia obsiahnuté vo výplatných listinách za apríl 2013, ako aj zrušiť v rovnakom rozsahu rozhodnutia obsiahnuté v neskorších výplatných listinách, a ak je to potrebné, zrušiť informačné oznámenie, ktoré žalovaná adresovala žalobcom 5. februára 2013,

zaviazať žalovanú na zaplatenie rozdielu v odmene vyplývajúceho z uvedených rozhodnutí správnej rady EIB z 18. decembra 2012 a riadiaceho výboru EIB z 29. januára 2013, vzhľadom na uplatnenie tabuľky zásluh „4-3-2-1-0“ a tabuľky „pre nových zamestnancov“ „5-4-3-1-0“, alebo subsidiárne, pre žalobcov, ktorí dostali známku A, vzhľadom na uplatnenie tabuľky zásluh 3-2-1-0-0 a pre žalobcov, na ktorých sa vzťahuje tabuľka „pre nových zamestnancov“ vzhľadom na tabuľku „4-3-2-0-0“; túto sumu rozdielu v odmene treba zvýšiť o úroky z omeškania od 12. apríla 2013 a následne od 12. každého mesiaca až do úplného splatenia, tieto úroky sa určia na základe úrokovej sadzby stanovenej ECB zvýšenej o 3 percentuálne body,

zaviazať žalovanú na náhradu škody spôsobenej stratou kúpnej sily, táto škoda je ohodnotená ex aequo et bono a predbežne na 1,5 % mesačnej odmeny každého žalobcu,

zaviazať EIB na náhradu trov konania.