Language of document :

Žaloba podaná 22. mája 2013 – ZZ/Rada

(vec F-49/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: T. Bontinck a A. Guillerme, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o nezohľadnení prihlášky žalobcu na neobsadené pracovné miesto v Rade

Návrhy žalobcu:

zrušiť rozhodnutie útvaru pre mobilitu Generálneho sekretariátu Rady, ktorým sa zamieta zohľadnenie prihlášky žalobcu na pracovné miesto 2244 DGA 2A, ktoré bolo v nadväznosti na námietku žalobcu potvrdené rozhodnutím útvaru pre mobilitu z 12. februára 2013,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.