Language of document :

 C_2014071NL.01003602.xml

8.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 71/36


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 12 december 2013 —  JJ (*1)/Raad

(Zaak F-47/13) (1)

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2012 - Besluit om verzoeker niet te bevorderen - Overplaatsing naar andere instelling in loop van bevorderingsronde voorafgaande aan die gedurende welke een eventueel bevorderingsbesluit gevolg zou hebben gehad - Bevoegde instelling om over bevordering van overgeplaatste ambtenaar te beslissen)

(2014/C 71/72)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: JJ (*1) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en A. Bisch, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker niet te plaatsen op de lijst van ambtenaren van de functiegroep AD die zijn voorgedragen voor een bevordering in 2012

Dictum

1)

Het beroep wordt kennelijk rechtens ongegrond verklaard.

2)

 JJ (*1) zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Raad van de Europese Unie.


(*1)  Informatie gewist of vervangen in het kader van de bescherming van persoonsgegevens en/of vertrouwelijkheid.

(1)  PB C 207 van 20.7.2013, blz. 63.