Language of document :

Žaloba podaná dne 5. prosince 2020 – Evropská komise v. Slovenská republika

(Věc C-661/20)

Jednací jazyk: slovenština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: C. Hermes a R. Lindenthal, zmocněnci)

Žalovaná: Slovenská republika

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že Slovenská republika tím, že programy péče o lesy a jejich změny, nahodilou těžbu dřeva a opatření k předcházení ohrožování lesů a odstraňování následků škod způsobených přírodními katastrofami vyňala z požadavku, aby v případě, kdy pravděpodobně mohou mít významný vliv na území soustavy Natura 2000, podléhaly odpovídajícímu posouzení jejich důsledků pro danou lokalitu z hlediska cílů její ochrany, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 3 ve spojení s článkem 7 směrnice Rady 92/43/EHS1 ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;

určil, že Slovenská republika tím, že nepřijala vhodná opatření k zabránění poškozování přírodních stanovišť a významnému vyrušování ve zvláště chráněných oblastech vyhlášených k ochraně tetřeva hlušce (OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Chočské vrchy SKCHVU050, OCHÚ Horná Orava SKCHVU008, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ Malá Fatra SKCHVU013, OCHÚ Poľana SKCHVU022, OCHÚ Slovenský Raj SKCHVU053, OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051 a OCHÚ Strážovské vrchy SKCHVU028), nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 6 odst. 3 ve spojení s článkem 7 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;

určil, že Slovenská republika tím, že nepřijala zvláštní ochranná opatření týkající se stanoviště tetřeva hlušce v rámci OCHÚ Nízke Tatry SKCHVU018, OCHÚ Tatry SKCHVU030, OCHÚ Veľká Fatra SKCHVU033, OCHÚ Muránska planina-Stolica SKCHVU017, OCHÚ Volovské vrchy SKCHVU036, OCHÚ SKCHVU013 Malá Fatra a OCHÚ Levočské vrchy SKCHVU051, vyhlášených k jeho ochraně a za účelem zajištění jeho přežití a rozmnožování v oblasti jeho rozšíření, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES2 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků, a

uložil Slovenské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Podle čl. 6 odst. 3 směrnice o stanovištích podléhá jakýkoli plán nebo projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její ochrany. Příslušné vnitrostátní orgány mohou s přihlédnutím k výsledkům hodnocení důsledků pro lokalitu schválit tento plán nebo projekt teprve poté, co se ujistí, že nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality. Ve Slovenské republice zákon o ochrane prírody (zákon o ochraně přírody) a zákon o lesoch (zákon o lesích) nezajistily, aby programy péče o lesy a jejich změny, nahodilá těžba dřeva a opatření k předcházení ohrožování lesů a odstraňování následků škod způsobených přírodními katastrofami podléhaly povinnosti odpovídajícího posouzení jejich důsledků na lokality soustavy Natura 2000. Správné provedení čl. 6 odst. 3 ve spojení s článkem 7 směrnice o stanovištích nebylo zajištěno v okamžiku uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku a způsobuje trvající potíže až doposud.

Podle čl. 6 odst. 2 směrnice o stanovištích členské přijmou státy vhodná opatření, aby v oblastech zvláštní ochrany vyloučily poškozování přírodních stanovišť a stanovišť druhů ani k vyrušování druhů, pro něž jsou tato území vyhlášena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné ve vztahu k cílům této směrnice. Toto ustanovení se podle článku 7 směrnice o stanovištích vztahuje na lokality významné pro Společenství i na zvláště chráněné oblasti podle směrnice o ptácích. Na základě čl. 4 odst. 1 směrnice o ptácích vyhlásila Slovenská republika postupně 12 zvláště chráněných oblastí k ochraně tetřeva hlušce (tetrao urogallus), který je druhem uvedeným v příloze I směrnice o ptácích. Slovenská republika ovšem nepřijala vhodná opatření, aby předešla poškozování stanovišť tetřeva hlušce a významnému vyrušování tohoto druhu v uvedených 12 zvláště chráněných oblastech.

Slovenská republika měla podle čl. 4 odst. 1 směrnice o ptácích povinnost určit ve 12 zvláště chráněných oblastech vyhlášených k ochraně tetřeva hlušce zvláštní opatření zahrnující povinnost stanovit zvláštní cíle ochrany. Slovenská republika v době uplynutí lhůty určené v odůvodněném stanovisku ani v době podání této žaloby ještě nepřijala programy péče o chráněné oblasti podle zákona o ochraně přírody pro stanoviště tetřeva hlušce v 7 zvláště chráněných oblastech.

____________

1 Úř. věst. 1992, L 206, s. 7; Zvl. vyd. 15/02, s. 102.

2 Úř. věst. 2010, L 20, s. 7.