Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 7. prosince 2020 Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 5. října 2020 ve věci T-583/18, GVN v. Evropská komise

(Věc C-666/20 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen eV (GVN) (zástupce: C. Antweiler, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Spolková republika Německo, Land Niedersachsen

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 5. října 2020, GVN v. Komise (T-583/18, EU:T:2020:466), pokud jde o bod 1 a 2 výroku rozhodnutí;

pokud bude kasační opravný prostředek prohlášen za opodstatněný, vyhověl návrhovým žádáním v prvním stupni, které směřují k tomu, aby se zrušilo rozhodnutí Evropské Komise ze dne 12. července 2018, C(2018) 4385 final 1 .

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Jako první navrhovatelka uvádí, že Tribunál porušil čl. 47 odst. 2 Listiny základních práv a dopustil se procesního pochybení tím, že naprosto nezohlednil tvrzení navrhovatelky relevantní pro řešení sporu ohledně podmínek, za kterých jsou německé spolkové země podle §64a německého Personenbeförderungsgesetzes (zákon o přepravě osob, PBefG) zmocněny k tomu nahradit §45a téhož zákona zemským právem.

Zadruhé napadá navrhovatelka několik porušení unijního práva.

Unijní právo je zaprvé porušeno tím, že Tribunál v bodě 36 napadeného rozsudku uvedl, že mezi účastníky řízení je nesporné, že německý zákonodárce vyňal na základě §45a PBefG a § 8 odst. 4 třetí věty PBefG vyrovnávací dávky pro veřejnou přepravu osob využívajících sezónních jízdenek v rámci přepravy osob související se vzděláváním z působnosti nařízení (ES) č. 1370/20072 . Tribunál v souvislosti s tím nezohlednil skutečnost, že Spolková republika Německo neoznámila Evropské komisi ani § 45a PBefG, ani § 8 odst. 4 třetí větu PBefG podle čl. 3 odst. 3 druhé věty nařízení č. 1370/2007.

Navíc došlo k porušení unijního práva tím, že Tribunál měl v bodě 40 a následujících napadeného rozsudku neprávem za to, že zákonodárce může podle čl. 3 odst. 3 nařízení č. 1370/2007 vyjmout nejen předpisy o finančním vyrovnání z titulu požadavku poskytování veřejných služeb v odvětví přepravy žáků, studentů a učňů, ale může bez dalšího objasnění i omezit působnost této výjimky tím, že takové rozhodnutí změní, aby tyto vyrovnávací dávky znovu začlenilo do působnosti nařízení č. 1370/2007. Změna, kterou Tribunál považuje za přípustnou, je actus contrario k rozhodnutí vydanému podle čl. 3 odst. 3 věty druhé věty nařízení č. 1370/2007; podléhá tedy stejným formálním požadavkům na účinnost, které zde díky neoznámení změny Komisi nejsou splněny.

Konečně spočívá porušení unijního práva – a sice článku 107 SFEU a čl. 108 odst. 3 SFEU v tom, že Tribunál měl ohledně druhého žalobního důvodu za to, že podle § 7a Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG) neposkytuje Spolková země Dolní Sasko žádné státní podpory podnikům, přestože všechny komunální podniky získaly od orgánů plnících úkoly plně finanční prostředky, které Spolková země Dolní Sasko poskytuje k dispozici těmto komunálním orgánům plnícím úkoly. V rozporu s odhadem Tribunálu není možné oddělit jednak činnost orgánů plnících úkoly v rámci veřejné moci a jednak jejich hospodářskou činnost jako společníka přepravního podniku, který kontroluje.

____________

1 Rozhodnutí Komise, nevznášet námitky týkající se opatření přijaté Land Niedersachsen na základě článku 7a Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (zákon o místní dopravě Spolkové země Dolní Sasko) [věc SA.46538 (2017/NN)] (Úř. věst. 2018, C 292, s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).