Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Apelativen săd Sofia (Bulharsko) 15. novembra 2020 – trestné konanie proti VD

(vec C-654/20)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Apelativen săd Sofia

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

VD

Prejudiciálne otázky

Bráni zásada zákonnosti trestných činov a trestov vnútroštátnej právnej úprave, ktorá pre jeden a ten istý skutok, a to vedenie motorového vozidla počas výkonu správneho donucovacieho opatrenia v podobe pozastavenia platnosti vodičského preukazu, stanovuje súčasne administratívnoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť, bez toho, aby existovali kritériá, ktoré by dovolili objektívne rozlíšenie oboch druhov zodpovednosti?

Pre prípad, že odpoveď Súdneho dvora Európskej únie na prvú otázku bude záporná: Aké oprávnenia má vnútroštátny súd na to, aby zabezpečil účinné uplatňovanie základných zásad práva Európskej únie?

Je potrestanie trestom odňatia slobody až na tri roky a peňažným trestom od 200 do 1000 levov (BGN) za trestný čin vedenia motorového vozidla počas výkonu správneho donucovacieho opatrenia v podobe pozastavenia platnosti vodičského preukazu primerané v zmysle článku 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie?

____________