Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra (Испания), постъпило на 4 декември 2020 г. — Caixabank SA/ZN, SD, AH

(Дело C-657/20)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Cazalla de la Sierra

Страни в главното производство

Взискател: Caixabank SA

Длъжници: ZN, SD, AH

Преюдициални въпроси

Предвид закрепените в Директива 93/131 права и установените в решенията на Съда от 14 март 2013 г. и от 26 март 2019 г. критерии, съгласно които неизпълнението на задължението за плащане трябва да бъде достатъчно тежко с оглед на срока и на размера на кредита, за да може да се приложи клаузата за предсрочна изискуемост, възниква следното съмнение:

Необходимо ли е неизпълнението на задължението за плащане да бъде тежко както с оглед на размера на кредита, така и с оглед на неговия срок, или е достатъчно то да е тежко само с оглед на един от посочените критерии?

В случай че трябва да се имат предвид и двата критерия (срок и размер на кредита) и ако те трябва да бъдат изпълнени едновременно и да се преценяват заедно, възникват съмнения дали националното законодателство (член 24 от Закон 5/19 [за договорите за кредит за недвижими имоти]) и националната съдебна практика (решение № 463/19 на Tribunal Supremo (Върховен съд, Испания) изискват преценка и на двата критерия.

В случай че и двата критерия (срок и размер на кредита) трябва да са изпълнени едновременно и да се преценяват заедно, възникват съмнения по въпроса как трябва да се разрешават спорове, при които е налице тежко неизпълнение само с оглед на размера на кредита съгласно член 24 от Закон 5/19 поради неплащане на 3 % от главницата, но няма тежко неизпълнение с оглед на срока на кредита предвид единствените времеви изисквания, съдържащи се в член 24 от Закон 5/19, тъй като е налице неплащане на по-малко от 12 месечни вноски.

____________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).