Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Conseil d'État (Франция) на 28 ноември 2013 г. — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

(Дело C-623/13)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ministre de l'Économie et des Finances

Ответник: Gérard de Ruyter

Преюдициален въпрос

Данъците върху доходите от имущество като социалната вноска върху доходите от имущество, начисляваната върху същите доходи вноска за изплащане на социалния дълг, социалната удръжка от 2 % и допълнителната вноска към тази удръжка намират ли се — само поради обстоятелството, че с тях се финансират френските задължителни схеми за социална сигурност — в пряка и относима връзка с някои клонове на социалната сигурност, изброени в член 4 от Регламент[…] [(ЕИО) № 1408/71 на Съвета] от 14 юни 1971 година за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността , и следователно попадат ли в приложното поле на този регламент?