Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d’État (Francúzsko) 28. novembra 2013 – Ministre de l’Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

(vec C-623/13)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Ministre de l’Économie et des Finances

Odporca: Gérard de Ruyter

Prejudiciálna otázka

Majú zrážky dane z príjmov z majetku, akými sú sociálny príspevok z príjmov z majetku, príspevok na úhradu sociálneho dlhu vyrubený z tých istých príjmov, sociálne odvody vo výške 2 % a dodatočný príspevok k týmto odvodom, na základe samotnej skutočnosti, že sa podieľajú na financovaní francúzskych povinných systémov sociálneho zabezpečenia, priamu a relevantnú súvislosť s určitými časťami systému sociálneho zabezpečenia uvedenými v článku 4 nariadenia Rady (EHS) [č. 1408/71] zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva , a spadajú tak do pôsobnosti tohto nariadenia?