Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 26.2.2015 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Conseil d’État – Ranska) – Ministre de l’Économie et des Finances v. Gérard de Ruyter

(Asia C-623/13)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaaliturva – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 4 artikla – Asiallinen soveltamisala – Pääomatuloista perittävät maksut – Yleinen sosiaalimaksu (CSG) – Sosiaaliturvavelan lyhentämiseksi pidätettävä maksu (CRDS) – Sosiaalimaksu – Sosiaalimaksun lisämaksu – Pakollisten sosiaaliturvajärjestelmien rahoittamiseen osallistuminen – Suora ja riittävän merkityksellinen yhteys tiettyihin sosiaaliturvan aloihin)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ministre de l’Économie et des Finances

Vastaaja: Gérard de Ruyter

Tuomiolauselma

Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.1998 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1606/98, on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisilla pääomatuloista pidätettävillä maksuilla on silloin, kun niillä rahoitetaan pakollisia sosiaaliturvajärjestelmiä, suora ja merkityksellinen yhteys tiettyihin asetuksen N:o 1408/71 4 artiklassa lueteltuihin sosiaaliturvan aloihin, ja ne kuuluvat näin tämän asetuksen soveltamisalaan, vaikka maksujen määräytymisperusteena ovat verovelvollisten pääomatulot, riippumatta siitä, tekevätkö nämä työtä.

____________

____________

1 EUVL C 31, 1.2.2014.