Language of document :

Domstolens dom (första avdelningen) av den 26 februari 2015 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État - Frankrike) – Ministre de l'Économie et des Finances mot Gérard de Ruyter

(Mål C-623/13)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Social trygghet – Förordning nr 1408/71– Artikel 4 – Materiellt tillämpningsområde – Avgifter för social trygghet som tas ut på kapitalinkomster – Allmän social avgift som tas ut i syfte att finansiera vissa delar av socialförsäkringen – Avgift som tas ut i syfte att finansiera socialförsäkringens underskott – Social avgift – Tilläggsavgift till sistnämnda sociala avgift – Avgifter som ska bidra till finansieringen av obligatoriska socialförsäkringssystem – Direkt och tillräckligt relevant samband med vissa grenar av social trygghet)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ministre de l'Économie et des Finances

Motpart: Gérard de Ruyter

Domslut

Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2 december 1996, i dess lydelse enligt rådet förordning nr 1606/98 av den 29 juni 1998 ska tolkas så att avgifter som tas ut på kapitalinkomster, såsom dem som är aktuella i det nationella målet, har ett direkt och relevant samband med vissa grenar av social trygghet som uppräknas i artikel 4 i förordning nr 1408/71 när de bidrar till finansieringen av obligatoriska socialförsäkringssystem och omfattas därmed av förordningens tillämpningsområde. Detta gäller även om nämnda avgifter tas ut på de skattskyldiga personernas kapitalinkomster oberoende av huruvida de utövar någon yrkesverksamhet.

____________

____________

(1 ) EUT C 31, 1.2.2014.