Language of document : ECLI:EU:C:2015:123

Lieta C‑623/13

Ministre de l’Économie et des Finances

pret

Gérard de Ruyter

(Conseil d’État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Sociālais nodrošinājums – Regula (EEK) Nr. 1408/71 – 4. pants – Materiālā piemērošanas joma – Iemaksas par ienākumiem no īpašuma – Vispārējā sociālā iemaksa – Iemaksa sociālā parāda izlīdzināšanai – Sociālā iemaksa – Papildiemaksa sociālajai iemaksai – Dalība obligāto sociālā nodrošinājuma sistēmu finansēšanā – Tieša un pietiekami atbilstoša saikne ar noteiktām sociālā nodrošinājuma jomām

Kopsavilkums – Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 26. februāra spriedums

Sociālais nodrošinājums – Migrējoši darba ņēmēji – Regula Nr. 1408/71– Materiālā piemērošanas joma – Iemaksas par ienākumiem no īpašuma – Dalība obligāto sociālā nodrošinājuma sistēmu finansēšanā – Ietveršana – Personu, kas ir nodokļu maksātājas, profesionālā darbība – Ietekmes neesamība

(Padomes Regulas Nr. 1408/71, kas grozīta ar Regulām Nr. 118/97 un Nr. 1606/98, 4. pants)

Regula Nr. 1408/71 redakcijā, kas grozīta un atjaunināta ar Regulu Nr. 118/97, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Regulu Nr. 1606/98, ir jāinterpretē tādējādi, ka iemaksām par ienākumiem no īpašuma, ja tās ir paredzētas obligāto sociālā nodrošinājuma sistēmu finansēšanai, ir tieša un atbilstoša saikne ar noteiktām Regulas Nr. 1408/71 4. pantā minētajām sociālā nodrošinājuma jomām un līdz ar to tās ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā, pat ja šīs iemaksas tiek uzliktas nodokļa maksātāju ienākumiem no īpašuma, neatkarīgi no šo personu veiktās profesionālās darbības.

(sal. ar 42. punktu un rezolutīvo daļu)