Language of document : ECLI:EU:C:2015:123

Vec C‑623/13

Ministre de l’Économie et des Finances

proti

Gérardovi de Ruyterovi

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala
Conseil d’État (Francúzsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálne zabezpečenie – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Článok 4 – Vecná pôsobnosť – Zrážky z príjmov z majetku – Všeobecný sociálny príspevok – Príspevok na úhradu sociálneho dlhu – Sociálne odvody – Dodatočný príspevok k sociálnym odvodom – Účasť na financovaní povinných systémov sociálneho zabezpečenia – Priama a dostatočne relevantná súvislosť s určitými časťami systému sociálneho zabezpečenia“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. februára 2015

Sociálne zabezpečenie – Migrujúci pracovníci – Nariadenie č. 1408/71 – Vecná pôsobnosť – Zrážky z príjmov z majetku – Účasť na financovaní povinných systémov sociálneho zabezpečenia – Zahrnutie – Zárobková činnosť zdaniteľných osôb – Neexistencia vplyvu

(Nariadenie Rady č. 1408/71, zmenené a doplnené nariadením č. 118/97 a nariadením č. 1606/98, článok 4)

Nariadenie č. 1408/71 v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením č. 118/97, zmeneným a doplneným nariadením č. 1606/98, sa má vykladať v tom zmysle, že zrážky dane z príjmov z majetku, ktoré sa podieľajú na financovaní povinných systémov sociálneho zabezpečenia, majú priamu a relevantnú súvislosť s určitými časťami systému sociálneho zabezpečenia uvedenými v článku 4 nariadenia č. 1408/71 a patria tak do pôsobnosti uvedeného nariadenia, hoci tieto zrážky zaťažujú príjmy z majetku daňovníkov bez ohľadu na to, či títo daňovníci vykonávajú zárobkovú činnosť.

(pozri bod 42 a výrok)