Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka County Court at Birkenhead (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 30.12.2020 – BT v. Seguros Catalana Occidente ja EB

(asia C-708/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

County Court at Birkenhead

Pääasian asianosaiset

Kantaja: BT

Vastaajat: Seguros Catalana Occidente ja EB

Ennakkoratkaisukysymykset

Edellytetäänkö [asetuksen (EU) N:o 1215/2012]1 13 artiklan 3 kohdassa, että kanneperuste, johon vahingon kärsinyt vetoaa kanteessaan vakuutuksenottajaa tai vakuutettua vastaan, koskee vakuutusta koskevaa asiaa?

Jos a kohtaan vastataan myöntävästi, onko se, että kanne, jonka vahingon kärsinyt haluaa nostaa vakuutuksenottajaa tai vakuutettua vastaan, perustuu samoihin tosiseikkoihin ja esitetään samassa asiassa kuin suora kanne vakuutuksenantajaa vastaan, riittävä oikeuttamaan päätelmän, jonka mukaan vahingon kärsineen kanteen osalta on kyse vakuutusta koskevasta asiasta, vaikka kanneperuste, johon vahingon kärsinyt vetoaa kanteessaan vakuutuksenottajaa tai vakuutettua vastaan, ei koske vakuutusta?

Lisäksi ja toissijaisesti, jos a kohtaan vastataan myöntävästi, onko se, että vakuutuksenantajan ja vahingon kärsineen välillä on vireillä riita-asia, joka koskee vakuutussopimuksen pätevyyttä tai vaikutusta, riittävä oikeuttamaan päätelmän, jonka mukaan vahingon kärsineen kanteen osalta on kyse vakuutusta koskevasta asiasta?

Jos a kohtaan vastataan kieltävästi, riittääkö, että vakuutuksenottajan tai vakuutetun haastaminen vastaamaan asiassa, jossa on nostettu suora kanne vakuutuksenantajaa vastaan, on sallittua sen lain mukaan, jota sovelletaan vakuutuksenantajaa vastaan nostettuun suoraan kanteeseen?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1).