Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 30. decembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Comune di Lerici/Provincia di La Spezia

(Lieta C-719/20)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Comune di Lerici

Atbildētāja: Provincia di La Spezia

Prejudiciālie jautājumi

Vai 2014. gada 26. februāra Direktīvas 2014/24/ES 1 12. pants nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā ir paredzēta saimnieciski svarīgu vietējo komunālo pakalpojumu uzņēmumu apvienošana, pēc kuras saimnieciskās darbības subjekts, kas aizstāj sākotnējo koncesionāru pēc korporatīviem darījumiem, kas ir veikti ar pārredzamām procedūrām, ieskaitot apvienošanu vai pārņemšanu, turpina apsaimniekot pakalpojumus līdz paredzētajiem termiņiem, ja:

a) sākotnējais koncesionārs ir sabiedrība, kurai līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas in house, pamatojoties uz vairāku dalībnieku īstenoto līdzīgu kontroli;

b) aizstājošais līgumslēdzējs tika izraudzīts, izmantojot publiskā iepirkuma procedūru;

c) pēc apvienošanas korporatīvā darījuma vairāku dalībnieku īstenotās līdzīgas kontroles nosacījumi vairs nepastāv attiecībā uz vienu no tām vietējām pašvaldībām, kuras sākotnēji bija piešķīrušas aplūkojamā pakalpojuma līguma slēgšanas tiesības?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV 2014, L 94, 65. lpp.).