Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Cottbus (Германия), постъпило на 24 декември 2020 г. — RO, законно представляван/Bundesrepublik Deutschland

(Дело C-720/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Cottbus

Страни в главното производство

Жалбоподател: RO, законно представляван

Ответник: Bundesrepublik Deutschland, представлявана от Bundesministerium des Innern (Министерство на вътрешните работи), представлявано от директора на Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Федерална служба за миграцията и бежанците)

Преюдициални въпроси

Трябва ли — с оглед на заложения в правото на Съюза стремеж да се избегнат вторичните движения и на предвидения в Регламент (ЕС) № 604/20131 общ принцип на цялост на семейството — член 20, параграф 3 от този регламент да се прилага по аналогия, когато ненавършило пълнолетие дете и неговите родители подават молби за международна закрила в една и съща държава членка, но родителите вече са получили международна закрила в друга държава членка, докато детето е родено едва в държавата членка, в която е подало молбата за международна закрила?

При утвърдителен отговор, следва ли молбата за убежище на ненавършилото пълнолетие дете да не се разглежда в съответствие с Регламент (ЕС) № 604/2013 и да се приеме решение за прехвърляне на основание член 26 от Регламента, като се има предвид, че евентуално компетентна да разгледа молбата за международна закрила, подадена от ненавършилото пълнолетие дете, е държавата членка, в която родителите му се ползват с международна закрила?

При утвърдителен отговор на предходния въпрос, приложим ли е член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 604/2013 също по аналогия, доколкото във второ изречение от него се обявява, че не е необходимо да се провежда собствено производство за поемане на отговорност за детето, макар тогава да съществува опасност приемащата държава членка да не знае за евентуално приемане на ненавършилото пълнолетие дете или в съответствие с административната си практика да откаже да приложи по аналогия на член 20, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 604/2013 и поради това за ненавършилото пълнолетие дете да съществува опасност да стане „refugee in orbit“ (вж. BVerwG, решение от 23 юни 2020 г.-1 C 37.19; ECLI:DE:BVerwG:2020:230620U1C37.19.0)?

При отрицателен отговор на втория и третия въпрос, може ли решение за недопустимост по член 33, параграф 2, буква а) от Директива 2013/32/ЕО2 да бъде постановено по аналогичен начин по отношение на ненавършило пълнолетие дете, подало молба за международна закрила в държава членка, и когато не самото дете, а родителите му се ползват от международна закрила в друга държава членка?

____________

1     Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (преработен текст) (ОВ L 180, 2013 г., стр. 31).

2 Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (преработен текст) (ОВ L 180, 2013 г., стр. 60).