Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 28. prosince 2020 společností Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 15. října 2020 ve věci T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals v. Komise

(Věc C-718/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (zástupci: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

napadený rozsudek v plném rozsahu zrušil;

vyhověl v souladu s článkem 61 statutu Soudního dvora návrhovým žádáním navrhovatelky uplatněným v její žalobě před Tribunálem a zrušil prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/3301 v rozsahu, v němž se jí týká;

uložil další účastnici řízení náhradu nákladů řízení vynaložených navrhovatelkou v tomto řízení o kasačním opravném prostředku a v řízení před Tribunálem ve věci T-307/18.

Podpůrně se navrhovatelka domáhá, aby Soudní dvůr:

vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí o žalobních důvodech navrhovatelky, nakolik to dovolí stav řízení, a

rozhodl, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Podle prvního důvodu kasačního opravného prostředku se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když dovodil, že Komise nabídla poskytnutí všech nejdůležitějších skutečností a úvah navrhovatelce v projednávané věci v řádné lhůtě. Kdyby Komise splnila své povinnosti podle čl. 20 odst. 2 a 4 nařízení (EU) 2016/10362 (dále jen „základní nařízení“), předložila by navrhovatelka Komisi užitečné vyjádření a výsledné určení dumpingu by bylo pro navrhovatelku příznivé. Tribunál rovněž zkreslil skutkový stav, když rozhodl, že běžná hodnota kategorie navrhovatelčiných výrobků – pažnice a trubky pro vrtnou těžbu SSSPT (bezešvé trubky a duté profily z nerezavějící oceli) – byla určena s odkazem na produktová kontrolní čísla oznámená indickým výrobcem.

Podle druhého důvodu kasačního opravného prostředku došlo v napadeném rozsudku k nesprávnému právnímu posouzení spočívajícímu v konstatování, že legalita unijních aktů přijatých podle čl. 2 odst. 7 základního nařízení nemůže být přezkoumávána ve světle Protokolu o přistoupení Čínské lidové republiky k WTO. Podpůrně došlo v napadeném rozsudku k nesprávnému právnímu posouzení, jelikož nebylo uznáno, že čl. 2 odst. 7 základního nařízení je výjimkou z čl. 2 odst. 1 až 6 téhož nařízení, která se může konkrétně použít jen vůči čínským dovozům do EU na základě ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. d) Protokolu o přistoupení Číny k WTO a jen tak dlouho, dokud jsou tato ustanovení v platnosti. To, že Komise použila v případě navrhovatelky Indii jako srovnatelnou zemi, bylo nesprávné jak podle unijního práva, tak podle práva WTO. Tento přístup vedl k tomu, že Komise shledala v případě navrhovatelky velmi široké dumpingové rozpětí, zatímco by tam žádné nebylo, kdyby Komise namísto toho uplatnila na navrhovatelku ustanovení čl. 2 odst. 1 až 6 základního nařízení. Tribunál se navíc v bodě 154 napadeného rozsudku, a tedy ani v následujících částech napadeného rozsudku, vůbec nevypořádal s otázkou nepřesných informací poskytnutých Komisi indickým výrobcem, přestože v bodě 150 napadeného rozsudku řádně tento argument navrhovatelky zmínil.

Podle třetího důvodu kasačního opravného prostředku jsou zjištění Tribunálu chybná, pokud jde o použití čl. 2 odst. 10 a 11 a čl. 11 odst. 9 základního nařízení, která stanoví povinnost unijních orgánů zajistit v případě navrhovatelky spravedlivé srovnání mezi běžnou hodnotou a navrhovatelčinou vývozní cenou.

Podle čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku došlo v případě zjištění Tribunálu k nesprávnému právnímu posouzení a ke zkreslení skutkového stavu. Metodika použitá Komisí pro určení koeficientů uplatněných na běžnou hodnotu navrhovatelčiných SSSPT typu „C“ a pro určení běžné hodnoty navrhovatelčiných pažnic a trubek pro vrtnou těžbu SSSPT bylo chybné a nezaručovalo navrhovatelce spravedlivou běžnou hodnotu v souladu s článkem 2 základního nařízení, což vedlo ke zveličení dumpingových rozpětí v případě navrhovatelky. Tato zjištění Tribunálu rovněž zcela opominula judikaturu Odvolacího orgánu WTO ve věci EC Fasteners.

Podle pátého důvodu kasačního opravného prostředku se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když do svých zjištění o dopadu cenového podbízení navrhovatelčiných SSSPT na Evropskou unii zahrnul ceny navrhovatelčiných SSSPT použité v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku.

____________

1 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/330 ze dne 5. března 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. 2018, L 63, s. 15).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (Úř. věst. 2016, L 176, s. 21).