Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Centrale Raad van Beroep (Nizozemsko) dne 24. prosince 2020 – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y v. X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Věc C-713/20)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Centrale Raad van Beroep

Účastníci původního řízení

Žalobci v odvolacím řízení: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y

Žalovaní v odvolacím řízení: X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Předběžné otázky

Musí být čl. 11 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) 883/20041 vykládáno v tom smyslu, že se na zaměstnance, který bydlí v jednom členském státě a na základě smlouvy o agenturním zaměstnání pracuje na území jiného členského státu, v mezidobí mezi skončením pracovního poměru s ukončením přidělení a následným pokračováním i nadále vztahují právní předpisy posledně uvedeného členského státu, dokud tuto práci neukončí nejen dočasně?

Jaké faktory jsou v takovýchto případech relevantní pro zjištění, zda se jedná o dočasné ukončení činnosti?

Po uplynutí jakého období lze vycházet z toho, že zaměstnanec, který již nemá smluvní pracovní poměr, dočasně ukončil svou činnost ve státě zaměstnání, s výhradou konkrétních skutečností nasvědčujících opaku?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).